is toegevoegd aan je favorieten.

Cardiphonia, of Gemeenzaame brieven [...] aan godvruchtige vrienden, ter hunne aanmoediging en bestuuring op den weg des geloofs en der godvrucht.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5>| " B.r.ieven AAN

een eenvouwdig gemoed te fchenken en in u te bewaaren» Onderzoek de Schriften. Hoe handelde Petrus met Simon den Touveraar? Wij hebben geen vrijheid, om Van iemand onzer hoor-; deren erger te denken , dan de Apostel van Simon dacht. Hij lchcen zijnen toeftand bijna als boopeloos te befchouwen 5 en nogthans vermaande hij hem tot bekeering, en tot bidden. Lees met aandacht des zelfden Apostels Redevoering , Handelingen III. , en het flot vnn Paulus Leerrede , Handelingen XIII. — Al de kracht is Go des; de middelen heeft Hij insgelijks verordend, en het behaagt Hem altijd* door zulke middelen te werken, als meest doen openbaar worden dat de kracht zijne is. Wat was Mofes ftaf op -zichzelven? of wat waren de' trompetten, op welker geluid de muuren van Jericho nederftortten ? Wat kon het Badwater Siloa cr toe doen, dat de oogen des blinden door zich in het zelve te wasfehen , geopend wierden ? en wat kon F.zechiels zwakke ftem toebrengen , om de doodsbeenderen te doen leeven? Alle deeze middelen, zou men zeggen, waren uitermaate ongefchikt cn onevenredig tot het uitwerkfel; maar Hij, die dezelven beval te gebruiken, deed ze met zijne kracht verzeld gaan. Nogthans, indien Mofes zonder zijnen ftaf was heen gegaan; — indien Jofiia de ramsbazuinen hadde veracht; — indien de Profeet bet dwaasheid gekeurd hadde, tot dorre beenderen te fpreeken; — of de blindgeboorene hadde geweigerd, zich in Siloa te wasfehen; niets van

al-