is toegevoegd aan je favorieten.

Brieven en gesprekken over eenige belangrijke waarheden van den hervormden godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gesprekken. 649

delijke aanwijzing, door iemand die een weinig geoeffend is , gemakkelijk kunnen worden aangevuld. Dan , eer wij geheel afbreekcn , ai! zeg nog eens, waarom God juist het Geloof als eene voorwaarde , cn tot een middel, ter toepasfmg van onze zaligheid beftemd en verordend heeft ? Ik vraag dit niet aangaande de Bekeering, omdat dit van zeiven fpreekt; want de bekeering fpruit uit het geloof voort, en het geloof wordt door dezelve als waar en leevendig gekenmerkt. Maar bepaaldelijk , aangaande het geloof?

Sincerus.

Ik heb mede daar op dikwijls gedagt, en mijne aanmerkingen daar over opgeteekend. Offchoon ik nu dat opftel niet bij de hand hebbe, zoude ik u welligt, uit mijn geheugen , over dat onderwerp nog wel eenige aanmerkingen kunnen , en gaarne willen mededeelen; dan gelukkig zal dit min noodig zijn , dewijl mij in de hand gevallen is, zeker fraai en keurig Stukje, door een ongenoemd Schrijver opgefteld, en Uitgegeeven te Amfterdam den 8 December 1774, in OBavo, groot 40 bladzijden, en gedrukt te Amfterdam, bij Chrtstiaan van Essen, in de Kromme Elleboogfteeg , bij de Beurs. Ik heb dit onlangs herleezcn , en durve uhet zelve, als voldoende aan het oogmerk , met alle ruimte aanprijzen. Indien het mogt uitverkogt zijn, zou het,. mijns oordeels, van nuttigheid zijn,

ook