is toegevoegd aan je favorieten.

Brieven betreffende de beoefening der godgeleerdheid.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 223 )

311 een gefchiedkundig daglicht Helt. LArdnerS* ten deele Jortins fchriften; Hodteville, l'AbbAdie en anderen, onder de Duitfchers , LilienthaL, Lesz, en eene reeks anderen, die ik niet gelezen heb, Bonnet, Grotics , bykans eenieder, die over de waarheid van den Christelyken Godsdienst fchryft, moet dit punt ten minften aanftippende aanroeren. Eene goede Inleiding van het N. T» zou menig overbodige van deeze bewyzen afzonderen en kortelyk zamenvatten , het geen tot ftaaving en inzien in de boeken des N. T. en derzelver inhoud dient. Het beste middel ondertusfchen om deeze Schriften te lezen en te gebruiken, is de eenvoudigheid van het hart, een redelyk, oprecht oogmerk.

Ik zou u zeer beklagen, myn Vriend! wanneer gy van de gefchiedkundige waarheid der eerfte Christen-gefchiedenisfe niet overtuigd, by de be» oefening der Godgeleerdheid bleef. Niet, als of gy daarom verbrand en wegens uw Ongeloof gekruist moest worden; maar om dat het uwe rusten braafheid, dè waardigheid van uw karakter en den yver, dien elk regtfchapen mensch aan zyne bezigheid verfchuldigd is , ten uiterfte benadeelen zoude, wanneer gy een dienaar Van de leugen, een bode van eene Gefchiedenis en zaak wierd, die gy zelf niet geloofdet.. Hoe gy ook naderhand u wilde helpen: ,, Ik predik eene goede.Zedekunde, vroo•me Leere, meeningen van eenen goeden man" gy zoudt altyd een dorre tak aan den boom van het

f • P 2 Chris-