Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GELIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE der natio-

naale vergadering tot het

tegengaan der fraudes , gepleegd •wordende door zijdsche bom-men en pinken. Gearresteerd den 29. September 1797. Het derde Jaar der Bataaf[che Fr ij-. heid,

D E NaTIONAALE VERGADERING, repre3enT BERENDE HET VOLK VAN NEDERLAND, allen

den geenen , die deeze zullen zien en hooren leezen, Heil en Broederfcbap! doet te weeten:

Dat wij in ervaaring gekomen zijnde, dat de Zijdfche Bommen en Pinken, welke des nachrs de Zee-ftranden aandoen, daadelijk hunne inhebbendeP-isfagiers aan Land zetten , en hunr,e Goederen losièn, en door Wagens landwaard in laaten vervoeren, ZQnder van hun arrivé-ment alvoorens aan de Commifen, van 'sLands wege daar toe gefield,! eenige kennis te geeven , alsmede, dat veeltijds des nachts, en bij den donker,diergelijke Pinken of Bommen van daar vertrekken, buiten weeten der opgezegde Commifen, en zonder door dezelven te kunnen worden naargezien en gerechercheerd, waar door niet alleen de weg tot allen frauduleufen handel is opcngefteld, maar waar door ook ten grootften deele -worden elufoir gemaakt alle zoodaanige voorzieningen, als in de Zeegaten van de Goêrée, Texel, den Brielle, en anderen zijn gefield, tot het behoorlijk uit- en inklaaren van Schepen, van hier naar andere landen vertrekkende of van daarbinnen komende:

En wijders in aanmerking genomen zijnde, dat zulks direét ftrijdig is, tegen het 65. Articul van het Generaal Placaat van den 51. Julij 1725 , op den ophef der Convooijen en Licenten geëmaneerd, waar bij wel uitdruk» lijk is geftatueerd:

„ Dat

Sluiten