is toegevoegd aan je favorieten.

Het recht der Nederduitsche gereformeerde gemeente op derzelver kerken [...] en alle de stukken daar over tusschen de municipaliteit, de kerkeraad, en commissie derzelve, te Breda

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 85 )

den, Eigendommen van de Burgerlyke Gemeente verklaard worden, vereischt de billykheid, dat, tot in Band brenging van deeze affcheiding, over die Schulden een behoorlyk vergelyk gemaakt worde; En tot het maaken van dit vergelyk, verklaaren wy bereid te weezen na billykheid te concurreeren, zo dra wy genoegzaame informatiën dienaangaande zullen bekoor men hebben.

Waar meede wy deezen eindigen, onder verzeekeriug, dat wy met achting zyn

Burgers!

UI. Dienstw. Dienaaren.

Breda den 29 Oclober 1798.

F3

Aan