is toegevoegd aan uw favorieten.

Onze tydkorting aan den IJssel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.25J5 drmmoede geeft fomtyds .gelegenheid fifc.

hy 's avonds te vooren beroofd had terftond voor 7yne voeten nedervief, om zyn medelyden te ver« werven, inbrengende dat hy door den hooggaanden nood van zyn arm gezin 'gr toe gedrongen was, en hemderhalven bad, dit zyn eerfte yergryp te willen vergeeven. ' ; . - - j

De heer S*** beval hem geen.gerugt te maaken, dewyl hy het minfte oogmerk niet had om hem leed te doen. Gy gaat onder eentgoed gemgt by.uwe buuren, ging hy voort, maar moet verwagten-dat uw.leeven in 't kort teneinde zal loopen, indien gy ondeugend genoeg zyt om te blyven voortgaan in de wyze van handelen die gy met my gehouden, hebt. Hou uw hand op; daar zyn dertig pistoolen, om u van leder tót uw werk te voorzien; leg uw zaaken wel aan, en geef u kinderen een voorbeeld dat naavolging waardig is. Om u verder van, de verzoekingen tot zulke ver* derflyke en noodlottige daaden te bevryden, zal ik uwe naarftigheid aanmoedigen; ik haor dat gy een net werkman zyt,.neem de maat van my en dezen jongeling tot twee paar fchoenen voor elk, die hy van u zal komen afhaalen.

Het geheele huisgezin wierd als het ware verftomd van blydfchap, verbaazing en dankbaarheid, en de heer S*** vertrok, ten uiterften aangedaan, en met een gemoed vol van genoegen over het behouden van een man, mooglyk een gantsch huisgezin , van het begaan van zyn misdryf, een fchandelyken dood, en welligt van eene eeuwige verdoemenis. Nimmer was een dag veel beter begonnen;