is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Zeventiende deel. MDCCLXXXII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, /pril, 1782. 441

de aanflaande campagne van onze zyde} met allen ernft ter uitvoer gebragt worden: ■ Zy

vleid zig, en is verbleid van in dit ogenblik een blyk van welmenendheid gezien te hebben , van met der haast eens naar behooren te zullen ontwaar worden, dat van het goed en bloed s dat zy> zoo aanhoudend, gewillig , tot behoud van het lieve vaderland heeft opgebragt , en nog geduldig veil heeft, dat van een en ander, zeg ik, eens een yverig,goed en nuttig gebruikt gemaakt worde ; hier door alleen moet dit gemeenebeft Haan of vallen. Zonder handel, zonder fcheepVaart, zonder Visfcheryen , zonder Volkplantingen , naar behoren befchermt, zyn wy fpoedig te niet. — Wel voorziene Oorlogfchepen en Vloten kuDnen ons behouden: daar door alleen kan Nederland welvaaren, en deszelfs byna verdoofden luister doen herleven.

Zo dra eene welbeftierde en welmeenende activiteit in het beramen van ofFenfive en defenüve maatregelen tegen orzen vyand , zal komen te blyken, zullen weltevredenheid, genoegen en welvaarr onder ons herleven. Dus doende kunnen de gegronde grieven en billyke klagten van een zoo treffend verongelykt volk, uit den weg geruimt worden.

Vrye menfehen erkennen geen willekeurig bellier: — een knellend juk is en blyft fteeds onverdragelyk voor de vrygevogiene halzen onzer Medeburgers; het behoud van het Vaderland kan noch mag hun niet onverfchillig zyn. — Het geroep van dit vrye Volk, niet dat van een dol en opgerokt gemeen, maar de (temrne van het befte gedeelte der Natie, vorderde nimmer iets onredelyks.

Dat wy hier op onzen aandagt vefligcn EdMog. Heeren! cn dus doende aan onze Ingezetenen, die hunne zaak aan of ze zorge hebben toebetrouwt, trachten genoegen te geven.

Om hier aan te voldoen, ben ik van gevoelen ,

dat

Nyme*

sen.

Advys van Jr. v. d. Capellentot de Marfch, wegens N Amerika.