Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der volken. 203

onverwinlyk waren ; gelyk hunne landgcnooten onder brennus in opzigt van de Romeinen reeds getoond hadden.

Fr. Waarlyk een groote roem voor deeze volken, en ook voor ons, zoo zy voor een gedeelte uit ons Vaderland hun oorfpronk hadden. Ik zie nu dat onze voorouders voor even zulke heldendaaden bekwaam waren, als welke de naam der Grieken en Romeinen vereeuwigd hebben.

E. Zoo is het myn Zoon. Wy waren toch voor een gedeelte Galliërs , en , gelyk ik u gezegd heb, al onze voorouders met hen uit hetzelfde volk gefprooten.

Fr. Hebben de Gallen zich in Macedonien gevestigd ?

E. Kort daarna zyn zy door sostkenes overwonnen, maar deeze nederlaag is door de aankomst van een anderen brennus betiteld, welke ook gaarn zyn deel wilde hebben11 van de fchattenvan het Oosten. Hy flocg dc Macedoniers op zyne beurt, maar de beste buit was reeds gevlogen, en daar op nam hy het voorncemen om den tempel van apollo te Delphi tc plunderen , het geen hy volgens fommigen ook volvoerde. Dit fchynt den eerftcn brennus mislukt te zyn, men vertelt althans, dat hy met de zynen in een roekeloozcn aanval, of door een voorbeeldige wraak der Godheid, wier heiligdom hy zogt tc lebenden: door ysfelyke onwecren cn aardbee-

vingen omgekomen is. 1 Gy kunt ligt bégrypen ,

dat

Sluiten