is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Zeven-en-twintigste deel. MDCCXCII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Augustus, 1792. 893

de voorgemelde Memorie van den Suppliant beweezen, dat de Oost-Indifche Compagnie onmachtigis, om dat geene te prefteeren, waar mede zy , uit krachte der Qflroyen, gechargeerd is- zy erkent zelve in haar voorgemeld Adres de verplichting, van welke hier gefprooken word, en het gevolg,welk deswegens nit haare onmacht voortfpruit, wanneer zy met een dringende taa , zegt, e» verfchtiden der Indifche of Uunaajche ManufaStuuren en Producten, die de Nederlandfche Maatfchappy voorheen aanbragt, en welke de Ingezetenen van dit Land niet kunnkn of nist begeeren te missen, het zy geheel oj ten deelen buitün hkt zelve moeten gekopt worden; derhalven is het wettig gevolg van deze uitdrukkelyke betuiging dan ook, onder anderen dit, dat de Oost-Indifche Compagnie door haai onmacht vervallen is van haar Monopolie; ten minfte voor die gedeelten , aan welken zy mei voldoen kan; en vervolgens ook, dat ieder, zonder wederroeping van die Oclroyen, te rug is geroepen tot het jus commune, uit welk hy gelecludeerd was geworden.

Het zy, Hoog Mogende Heeren! den Sup oliant gepermitteerd, uit deze algemeene condu fce, te trekken, met relatie tot de expeditie vai het Schip l' Antoinetta, welke hier het object vai gefchil uitmaakt, deze fpeciaale conclufie: cal de Oost - Indifche Compagnie in 't onvermogen zyn de om tegen de concurrentie der Vreemden, d< vaart en handel op vreemde havens in Oost .-In dien, en byzonder op die van Bengaaien te fou teneeren, het ten aanzien van die branchas vai algemeene vaart en koophandel op Indien, vas moet ftaan, dat haar privatief recht, ovn alle In Bezetenen dezes S.raats uit die concurrentie te flui ten, czo het zelve ooit in de Octroyen ha r ver leend, mogt begreepen zyn geweest,; door baa * Ooo 3 01

Amsterdam.

Ampliatie - Mc~ morie van R, Voute, qq. tegen de O. ƒ. Comp*

1 i

t

r