is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van stukken, betrekkelyk tot den extra ordinaris landdag gehouden binnen Deventer den 6 september 1786. en volgende dagen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°; lp.

B Y L A G E II.

EXTRACT, uit het Reces

des Landdags in Augustus en September 1786. binnen de Stad Zutphen extraordinair gehouden

Joris den 31 Augustus 1786.

Óntfangen en geleezen eene Misfive van de Raaden deezes Furftendoms en Graafi'chap, gefchreven te Arnhem den 26 deezes maands, houdende, dat, na dat zy ter voldoeninge van's Landfchaps Refolutie van den 11 May laatst!,,de Publicatie ,ten zeiven dage door Haar L'd. Mog. gearrefteert in naame van Hoogst derzelve hadden doen emaneeren en vervolgens ten fine van Publicatie en aöixie volgens gewoonte aan de r< fpecTive Officieren en Magiftraaten verzonden, het daar op in den beginne deezer maand was gebeurd , dat de Momber en fubft. Momber aan den Hove hadden gedeclareert dat aan hun , zo by publicque geruchten als uit Nieuwspapieren was te voren gekomen , dat men zoude hebben nagelaten de voorfz. Publicatie binnen de Stad en Jurisdictie van Elburg te doen proraulgeeren , en affigeer ren het geen zy Momber en fubft. Momber Eed en Ampts halven zich verpligt vonden ter kennisfe van den Plove te moeten brengen — Dat het Hof vermeend hadde zich aanftonds van, de waarheid van dien te moeten certioreeren en daar om had goedgevonden het berigt van Burgenu Schepenen en Raaden der Stad Elburg te requireeren en of het waar was, dat de voorn. Publicatie aldaar niet was gepromulgeerd , en zq ja bm dan op té geven de redenen waar door zulks!

T zoti*