is toegevoegd aan uw favorieten.

Hans komt door zyn domheid voord

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DOMHEID VOORD.. 251

s, weezen : ik heb altoos gemeend , dat ik.

,, wanneer het Ongeluk my vervolgde, in drift ,, zou uitbarften, en thans ben ik in het onge„ luk zo volkomen gelaaten ! zelfs kan ik, in ,, het tydftip dat gy my verlaat, zeer bedaard „ over u en my zeiven denken, als of uw „ verlies niet mede onder myne ongelukken „ behoorde ; — en , Wilhelmina ! 'er is een ,, tyd geweest waarin ik liever de geheele we„ reld dan u zou veiiooren hebben. — Vrouw !

„ vrouw! nog zou ik myn leven ge»

„ willig afftaan , indien gy niet trouwloos ,, waart ; indien gy uwen Augustus nog be-

,, mindet t ha ! —- daar viel een traan.

,, op 't papier, en wischte het woord trouvv,, loos uit: ■ j dan, hecht daaraan geene, verkeerde uitlegging; want die traan ont,, viel myn oog, uit woede over de zwakheid

„ van uw gedacht: en evenwel, Wil-

„ helmina! zo gy niet trouwloos waart; zo „ gy my bemindet , zo uw brief waarheid

,, fprak, ö ! dan was ik recht geluk-

,, kig: nogthans gevoel ik ongelukkiger

,, te zyn, dan alle andere menfchen : ik ben ,, verftooten , en van elk verlaaten die ik voor„ heen beminde: — ik wil in 't vervolg ook „ niemand meer beminnen; ik wil de andere

i) men»