is toegevoegd aan uw favorieten.

De aloude staat en geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4«S arminius

eigende zich een roem , welke hem niet toekwam, daar hy nog beleid, nog ondervinding had. Aan den aanval van twaalf legioenen heb ik, zeide hy, my bloot gegeeven, indien geen even gelyk verdrag , waar door de eer der Germaanfche wapens wierd opgehouden, den oorlog had afgekeerd: nu moest het blyken aan welke zyde de waare dapperheid was. Van weerskanten wierd met de grootfte hardnekkigheid gevogten. De beide regtervleugeis moesten wyken, en de zege was lang twyffelagtig , tot dat maraboduus naar zekere heuvelen te rug trok: dit verflaauwde den moed in zyn leger. Hy, van veelen der zynen verlaaten, moest de wyk neemen naar Marcomannien , van waar hy gezanten naar tiberius zond, om hulp te vraagen. Hem wierd geantwoord, dat hy daar geen recht toe had, wyl hy de Romeinen, toen zy tegen de Cheruscen ftreeden, niet was te hulp gekomen. Egter wierd drusus naar iïfyn'e», als bevorderaar van den vrede, gezonden. Tiberius nam deeze gelegenheid waar, om hem van de weelde der ftad te onttrekken en aan den kryg te gewennen, terwyl hy het ook veiligst keurde, de legioenen onder zyne beide zoon en , die toen nog in leeven waren, te verdeelen.

D. Maraboduus komt hier met weinig roem af.

E. Arminius had gewis veel in zyn voor¬

deel