is toegevoegd aan uw favorieten.

Uitgezogte verhandelingen over onderwerpen tot den godsdienst, de Heilige Schrift, zedekunde en andere dergelyke stoffen betreklyk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

234 Verhandeling

metccnc Vrye, gelyk de Offerarden over het alge, meen maar by Jigtere Ovcrtrecdingcn gcöorlofd waren.

Eenige byzondere beiekenisfen verdienen nog opgegeven te worden. Verzoenen beduidt fomtyds zo veel als iets met geld afkoopen, losfen. Zo moest ieder, die twintig Jaarcn en daarboven oud was, een hal ven Sikkel geeven, om zyn Leeven te verzoenen, te losfen («> In deeze zelfde betekenis van afkoopinge komt het ook voor Num. XXXV. 30 en V: 2 Sam. XXI. 3: Ps. XXXXIX. 8: en by gelegenheid van een vrywillig gefchenk Nüm. XXXI. 50. 't Heeft de betekenis van verbidden Exon. XXXI'. 3c: en mogelyk ook Nrji. XVI. 46, 47: hoewel op deeze laatfte plaats ook het denkbeeld van Toevjydïnge zoude aangenomen kunnen worden. In Num. XXV. 13: moet het door afwendingc der flraffe verklaard worden, 't Betekent bedekken, Spr. van S al. XVI. 6: en vers 14 verzagen. Volgens Jes. VI. 7: werden de lippen van den Profeet met een gloeijende koole aangeroerd, opdat zyne Zonde verzoend , dat is zyne Onreinheid weg genomen zoude worden. Hoofdft. XXII. i4: worden de ftrafFen als middelen van verzoeninge der Zonden befchouwd, als 'er gezegd wordt, een geweldige dood alleen, kan uwe Misdaaden verzoenen. Hoofdft. XXVII. p: heeft het denzclfden

zin.

O) e xod. xxx. 10.