is toegevoegd aan je favorieten.

Magazyn van stukken tot de militaire jurisdictie betrekkelyk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

33o VERZAMELING van STUKKEN

meede men aldaar geïmportuneert is, enkel en alleen dienen tot vervulling van de Wagten op Maaslandfluys, en. voor de Baakenwagt aan de Maaskant;. foo dat het <Pantonnement van Troupes te Maastan d in der. daad alleenlyk ftrekt tot ontlading van die van Maaslandfluys en tot foulaas van de Burgery aldaar , behalven dat thans niet een' enkel Officier te Maasland zyn verblyf houd; ja. dat zelfs aan den Tambour van het aldaar cantonneerend Volk, verlof is gegeeven , zulks dat in tyd van nood, nog order foude kunnen gehouden, nog alarm foude kunnen geflagen worden ^ terwyl evenwel de arme Ingezeetenen voor Logement Yan de Officiers nutteloos moeten blyven betaalen.

En gemerkt de Supplianten fig voor het Overige van Uw Edele Groot Mog. aequk teit verfeekert houden dat Hoogftdefelve in alle gevallen ook volkomelyk geperfuadeert zullen zyn , dat de voorfz. Troupes binnen Maasland niet zyn gecantonneert tot beveiliging van het zelve Dorp, in het afgetrokkene befchouwt, maar, by aldien *er eenige nuttigheid in het Cantonnement aldaar refideeren mogt, (waar over de Supplianten niet kunnen nog bevoegt zyn te oordeelen) als dan notoirlyk ten nutte en tot beveiliging van de géheele Provintie ; en dat derhalven in allen gevallen niets redelyker en billyker is, dan dat de Burgers en Ingezeetenen ter zaake voorfz. van 's Lands wegen behoorlyk worden gedommageert.

Zoc