is toegevoegd aan je favorieten.

Iets zakelyks voor Utrechts burgeren. In vijf stukken met het aanhangzel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan myn£ mede Burgeren!

JLxet is eene befliste zaak, dat alle Regeringswy"" ze, tot een hoofdoogmerk moeten hebben, het heil van 't Volk. Om het welke te bereiken de grondconftitutie moet ingerigt zyn na de bizcndere gefteldheid van het Volk; bevattende eene wederzydfche flipte onderhouding, na de wyze van onderhandelingen; een Volk dat zig op dusdanige gronden tot gehoorzaamheid en nakoming van die voorwaarden verbonden heeft, en aan hare zyde voldoet, kan op die gronden van hen aan wien zy het Regeringsbeftier in handen hebben gefteld, overeenkomftig natuurlyke en Goddelyke Wetten, de onderhouding,nakoming en vervulling van hetconftitutionele verzoeken. Om dat de Regeringswyze alleenlyk tot behoud van de conftitutie is ingevoerd, en de verbintenis die daar uit voortvloeid. tusfchen het Volk en de Overheid een en het zelve regt opleverd , namentlyk , aan de zyde van hec Volk fchuldpligtige gehoorzaamheid, en die aanbrengende kan het Volk op de Regering vorderen» een heilige en ongekreukte bewaring van die conftitutie , welkers zorge aan hen is toevertrouwd; en niemand kan betwiftcn ,de bevoegdheid van eea Volk om hare Overheden tot de vervulling en nakoming van het zelve te vermanen ,en zelve op hen te vorderen. Want voor zo veel het bellier betreft, verbeeld de Overheid het Volk, invoegen, dat zo de Overheid van de Conftitutie afwykt, het Volk zig1 by hun regt vermag te handhaven. Dog moet een ieder beebgtzaam en voorzigtig zyn , in bet * be-