is toegevoegd aan je favorieten.

Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Voor de vaderlandsche jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VFREtïNIGDR NEDERLANDEN, 0<}

*> reii» ten einde daar omtrent zodaanig te „ handelen, als het Recht der Hooge Over„ heid zoude vercisfchen." Waar uit vervolgens de Ondergetekenden voorzagen, dat aan hen en ook aan zo veel honderden vaa Ingezetenen van andere Steden en Plaatfen in Holland, als wegens het tekenen van dusdaanige Adresfen en Requesten, zig in gelyke termen bevonden, eerstdaags, ter gemelde zas. ke, Crimineele Dagvaardingen en Procedures over het hoofd hingen, die alleszins fmaadelyke en verwoestende gevolgen voor hen en hunne Huisgezinnen naar zig zouden fleepen."

„ Dat de Ondergetekenden, nu ook nader het door hen getekende Verzoekfehrift inziende, niet konden of wilden ontkennen, het zelve ten opzigte van den Heer Erfiïad» houder te zyn ingerigt op eene wyze, overeenkomftig zynde met en toe te fchryven aa» de toen heerfchende Partyfchap , vyandlykheid en vooroordeelen, waar door men zelfs meestal, zonder de vereischte aandagt op den inhoud en de uitdrukkingen van dusdaanige E * Ad-