Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Re-fol; 4Aug. 1745-

KORT BERICHT, wegens ;

2.X1L1

den tegenwoordigen Staat der Deliberatien tusfchen de belang hebbende Provinciën omtrent 'sLands Rivieren.

X~ïeC is bekend, dat het opzicht over 'sLands Rivieren in de voorleden Eeuw aan den Raad van Staaten, doch federt het begin deezer Eeuwe, of wel federt het graaven van het Pannerdenfche Kanaal aan de drie Provinciën Gelderland, Utrecht en Overysfel verbleeven was. Na dat echter in den jaare 1740. de Spykfche Dyk doorgebroken, en daar door eene ongemeene hoeveelheid van "Water op den Nederrhyn en Lek, tot aanmerkelyke fchade der Provincie van Holland, gebragt was; — zo beflooten de Heeren Staaten van deeze laatstgem: Provincie, op aanzoeking der Heeren Staaten van Gelderland, zich mede de Deliberatien over het werk der Rivieren aantetrekken, te recht bezeffende, van welk een' invloed zulks op de welvaart hunner Provincie zyn moest. Zy tekenden derhalven den 29 April 1745. met de drie overige belang hebbende Provinciën eene Conventie, waarby hoofdzaaklyk, echter met eenige verandering, geaggreèerd wierd de Conventie die 'er bevoorens tusfchen Gelderland en de Cleeffche Regeering over de herftelling van den Spykfchen Dyk en hec maaken van eenig Bleeswerk voor denzelven, aangegaan was: terwyl 'er nog eenige fpeciale articulen geïnfereerd wierden, waarby men zich verbond, om door het maaken en onderhouden van zekere werken in den mond van het Pannerd: Kanaal, de toenmaals gerecipieerde verdeeling van het afkomende bovenwater tusfchen de Nederwaal en Nederrhyn, zo veel mooglyk, te maintineeren.

Deeze Conventie is fteeds de Bafis geweest, uit welker hoofde fints dien tijd alle onderhandelingen tusfchen de Geïntresfeerde Provinciën wegens het Redres van 'sLands Rivieren plaats gehad hebben: terA wijl

Sluiten