Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VREDEBAZUIN,

N°. 71.

tli & audaces & mali £? pemicioji Cives putantur, qui incitant populi animos ad feditionem, aut qui largitione ascant menfes imperitorum , aut qui fortes <£? daros Firos * £? bene de Republicd merilos, in aliquam vocant invidiam. Qui vero fceleratorum impetus & conatus repres*. ferunt, qui autboritate, qui fide, qui magnitudine animi, confiliis audaciam refliterunt, ii boni cives femper babiti funt.

Cicero pro Sext.

De zoo veel geruchtsmaakende zaak van Zijne Hoogheid den Heere VeldmaarfchalkHertogvanBrunswijk, fchijnt ons toe , van welken kant men haar ook befchouwen en welken uïtflag zij ook hebben moge, van dien aart te zijn dat zij voor het lieve Vaderland de bedenklijkfte gevolgen hebben kan. 6

Wij zullen ons niet verineeten te beflisfen, welk uiteinde voor het belang van dat Vaderland het meeste te wenichen zoude zijn, noch zelfs, of het in het vermojen van eeneenig mensen zij, om dezelve, in den tegenwoordigen ftaat der zaaken, tot nut van dit Gemeenebest te doen uitvallen. Alleenlijk zullen wij ons vergenoegen, na voor af deez'en en geenen der voornaamfte omftandigheden, daar toe betrekljjk aan onzen Leezer herinnerd, en in famenhang voorgedraagen te hebben, daar op te laaten volgen eenige algemeene bedenkingen, die zullen konnen ftrekken ten betooge, hoe zeer die zaak het verdriet en de verlegenheid van Nederlands beklaagenswaardigen Stadhouder moet vermeerderen.

.Het is buiten tegenfpraak, dar de jongstgeëindigde Oorlog rnet Engeland de aanleidende gelegenheid gegeeven heeft tot Vyy alle

Sluiten