is toegevoegd aan je favorieten.

Beknopt handboekje der vaderlandsche geschiedenissen. Aanvang neemende met de komst van Karel de Vde [...], ten dienste van Neêrlandsch jongelingschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

|5® BEKNOPT HISTORISCH HANDBOEKJE

ben Oorlog , behoudens nochtans eenige bepaalingen, waar door zij eenen aanmerkelijken invloed, aan zich behielden; welk aanbod, door hem ook werd aangenomen. Nu vertrok de Prins naar Zeeland, alwaar Jnj alle zijne vermogens infpande, om, ook daar, even als in Holland, ds Reering op eenen vasten voet te brengen, en de beide Provinciën, op het naauwst aan elkander te' verbinden. Deeze vereeniging kwam tot ftand, en de Staaten dier beide Gewesten vergaderden in Julij 1575» voor de eerfre reize te Dordrecht, door welke ccbeurtenisfen, het aanzien des Prinfen niet weinig vermeerderd werd.

Uit alle de opgenoemde Huishoudelijke fchikkingen in, en de naauwe verbindtenrs van de twee Gewesten, Holland en Zeeland, meenden veele voornaame Mannen , de eerfte grondtrekken te ontdekken, van die Regeeringsform, die eenige jaaren lateitot ftand kwam : zoo zeker het is , dat Dwingelanden zich bevlijtigen, om- te Perdeelen en te Rcgeeren, zoo zeker is het ook, dat de bclangelooze Redder van het zuch£ D tend