is toegevoegd aan je favorieten.

Beknopt handboekje der vaderlandsche geschiedenissen. Aanvang neemende met de komst van Karel de Vde [...], ten dienste van Neêrlandsch jongelingschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1,52 BEKNOPT HISTORISCH HANDBOEKJE

dat groote werk afgezonden waren. De eene was Elbert Leoninus, Hoogleeraar in de Rechten te Leuven, de andere Mr. Hugo Boni, Oud - Penfionaris van Middelburg, kort naa hunne aankomst verfchenen de Graaven van Zwartfenburg en Hohenlo, wegens dtn Keijzer , als Bemiddelaar; waar naa de onderhandelingen al fpoedig begonnen werd.n De doorfchrandere Willem, ontdekte al ras, uit deeze beide laatstgenoemden, (die zijne Zwagers waren,) dat de voorwaarden der Spaanfchen, alles behatvéri gunftig wezen zouden. Gewichtige ontdekkit.g zeker, die den Vorst befluiten deed, om de Staatc-n bij een te roepen, en hun aan te raaden, dat men geene Viede mciaken moest, dan die met Gods eere, en het behoud van V Lands Vrijheden en Voorrechten befiaanbaar was1-; daarbij voegende, zich inmiddels in /Iaat van verdediging te houden. De onderhandelingen werden in het besin van Maart aangevangen; djeh het duurde niet lang, of men ontdekte dat het werk vruchdoos aflopen zou. De Staatfchen eischku voornamelijk de verwijdering der S/aan-

febt