Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 229

van de gegrondheid der aanmerkinge var» den Heere pennant, dat ,, de geringfte maate van ligtvaardighcid het kerkelijk karakter veragt maakt." In Schotland, zo wel a's in Engeland, worden de dooden in de Kerken, of op Kerkhoven begraaven. Wij moeten hier nog aanmerken, dat voor het doopen, zo min als voor het trouwen, geene ftcckpenningen betaald worden , uitgezonderd eene beuzeling , voor het aanfehrijven van de naamen in de Kerkelijke Registers, Dit is een algemeen gebruik in alle andere Proteftantfche Kerken , bchalven in Engeland, alwaar het trouwen cn doopen dikmaals zeer bezwaarlijk wordt, van wegen de buitenipoorigheid der ftcekpenningen. Voor de Begraafenisfen wordt in Schotland niets betaald, behalven eene kleinigheid aan den Doodgraaver ,cn voor het aantekenen van den naam des overleedencn op de fterflijst,

Nimmer woonen de Geestlijken de Begraafenisfen bij , dan daar toe verzogt zijnde. Zij leezen geene gebeden, noch doen eene Lijkrede bij het Graf, gelijk onder de Engelfche Disfcnters gcbruiklijk is. Het Lijk wordt op eene eenvoudige cn betaamclijke wijze na het graf gedraagen , en begraaven zonder eenige verdere plegtigheid, dan dat de mannen, terwijl dc kist in het graf wordt ncdcrgelaaten, hunne hoeden afneemen. In de meeste gewesten desKoninkrijks,kcerenderouw> P 3 draa*

De

scnoT-

SCHE KEIUf,

Sluiten