is toegevoegd aan je favorieten.

Geneeskundige staatsregeling. Of Verhandeling van die middelen, welke tot [...] bevordering der algemeene gezondheid [...] zyn in het werk gesteld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsregeling. 187

Lolwasfenen ter ruste te leggen, thans zal ik dit byeenliflaapen uit een ander oogpunct befchouwen.

Men heeft by fommige kinderen opgemerkt, dat zy Lvan hun tweede tot hun zevend of achtte jaar in weerjiwil van overvloedig en gezond voedfel en behoorlyke Loppasfing van dag tot dag in krachten en gedaante afj.naamen, en eindelyk in eene doodlyke uitteering verWelen; de oorzaak deezer toevallen beftaat dikwerf I alleenlyk hier in, dat men zodanige kinderen by on|gezonde, zwakke of ftokoude lieden in één bed doet 1: flaapen.

Het is bekend,dat wy gefladig uit de geheele opperI Vbkte van ons lighaam eene dunne vochtigheid uitwaa1 femcn ; maar tevens zuigen wy , in daar toe gefchikte ] vaaten, ook een aanmerkelyke hoeveelheid van deeze i onze uitwaafemingen met andere dampen gemengd j wederom in; dat geen, het welk wy gezond zynde j uitwaafemen, is voor het grootfte deel water, maai 1 tevens is hier meede iets fmeerigs, flymagtigs ver 1 mengd, gelyk uit het vuil gedragen linnen blykt; by f jonge menfchen, vooral by kinderen, die van zelf vee | fterker uitwaafemen, is het geen zy door deezen we£ I loozen geen geheel nmlooze ftof, en gelyk dezelv I doorgaans by oude lieden is , Hinkende en van eei fcherpen reuk, maar vermengd met veele nuttige ei voedende deelen(«). Wy zien dus, dat de natuu by die dieren, welke gefchikt zyn om eenigen tyi zonder voedfel door te brengen, deeze uitwafemin ook geduurende die tyd doet ophouden: by jonge gc

zoi

(<i) Q.u<zs''° wfrfiVa, an humor perfpiratorius ftt excremintüiut t Prsfide M. T. Baron Parj/fü'.

Van dk

zorge voorjon-

ge kinderen.

I t

r l

y s