is toegevoegd aan uw favorieten.

Handvesten, privilegien, vrijheden, voorregten, octrooijen en costumen [...] der stad Dordrecht.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vanDORDRECHT. 947

bij juflitie zullen vervolgen, en , hangende het Proces , zig onthouden van feitelijkheden , op eene boete van Tienduizend Kaarls Guldens.

23. Januarij ïsar.

ALzoo mijn genaedichfte vrouwe die certsheitochinne van Oistennjck hertochinne ende grauinnc vanBourgoignen moijevan den keyfer ende voor hem regente jnden lande vaft hetwaertsouer van wegen zijnder majefteyt zekere commillariffen onlancxs gheordonneert heeft om te verftaen die ghefcillcn wefende tuffchen de ftede van Dordrecht ende Schoonhouen acngaende den ftapelrecht bij dyen van Dordrecht gepretendcert ende zekere tarw poorters van Schoonhouen toebehoerende bij dyen van Dordrecht in den jaere xxvj. gearrefteert ende den voirfz. partijen te vereenighen ende accorderen zoe verre jn hem waere ende jndien neen vanden difficulteyten ende van hueren aduijs rapport te doene. Ende wandt die voirfz. commiflaryfTen den partijen nyet en hebben connen accorderen ende die van Schoonhouen veriöcht hebben tóegelaeten te wefen huere zaeke ten principaele te defenderen bij jufticie. Mijn voirfz. genadichfte vrouwe gehoort trapport vanden voorfz'. commiflariflèn ende hueren aduijs ende des den gedeputeerden vanden voirfz. fteden hebben willen feggen bij rijpe deliberatie ten aduijfe vanden hoofden ende luyden vanden feereten raide ende financien neffens haer geordonneert heeft van wegen den keyfer geappoincteert ende geordonneert dat de voirfz. partijen zoewel aengaende de tarruwc gearrefteert als oyck tprincipael different vanden voirfz. ftapelrecht trecht zij elck pretenderen veruólghen fullen moghen bij jufticie daer tfelue behoeren fal. ïnterdicerende mijn voirfz. ghenaedichfte vrouwe van wegen als bouen den feluen partijen ende elck van hem binnen middelen tijde alle wegen van feyten optie verbuerte van thien duyferit karolus gulden tot proffijte vande K. M. zonder verdrach. Ghedaen te Bruyflele den xxiij. Januarij anno vijfthienhondert zeuenendetwyntich. (Onder ftont gefcreuen) Mij jegenwoordich. (Ende was ondergeteykem) Dubüoul {Noch ftont onder gefcreuen) Gecollacionneert tegens zijn Originaef ende accordeert bij mij. (Onder ftont geteykent) Van Hoejf Jansz.

Mjf. uit lojfe Papieren. AANMERKINGEN.

Dit Proces , waar toe het 'bovengaande en door die van Schoonhoven , volgends een Ap-

de drie voorgaande Stukken betreklijk zijn, pointement van den vicrentwmtigiten Maart

hing ,in het jaar 1541, nog onbcllilt, voor het des jaars B* , aan de Landvoogdes, te^endie

Hof van Holland , uitwijzends het iVeeejien- „.,,, rwjJSi.. ~ „ 1 j s\

vijfiigjk Lid van de Memorie van lieflijk, van Dordlcc"t, overgeleverd CO-

(1) Te vinder, in een gefchreeven Regifter , liggende in Burgemeefters Kamer , op den mg gequoteerd 2Vo. XIV.

Sen-