is toegevoegd aan je favorieten.

'sMenschen ingang tot heerlykheid, om, in het toekomende leven, Gods beeld in volkomenheid te wezen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8' In welken zin, J- C Gode ondergedaan

voorkomt ars de geen, aan den welken alle dingen onderworpen zyn, en wel zoo en in dien zin als dat Pf. CX, i. en Pf. VIII, voorzegd was, het welke gewislyk zyne betrekking heeft niet op de kerk» maar op den Heere Jezus zeiven? Dtarbenevens is de kerk niet vóór den jongften dag onderworpen aan God? Hoe men het dan opvatte , zoo lang men by de woorden van Paulns blyve, zoo als zy daar liggen, is 'er, zoo veel my bekend is, géén gezonde zin aan te geeven.

Men is dan wel genoodzaakt, tot eene andere betekenis zyne' toevlucht te neemen; en welke'is deeze? Ik ben van meening , dat 'er maar twee uitleggingen in aanmerking kunnen komen, naamlyk fa) dan zal in 't openbaar, plechtig en ftaatlyk verklaard worden, dat Jezus, (dewelke alles gedaan heeft, om den weg voor de menfchen te bereiden, dat zy in de hoogfte gelukzaliühpid konden gefteld worden,) de macht daartoe van God heeft onvangen, wiens inwoonin-, alleen hem daartoe bekwaam maakte; en wiens bejluit alleen hem daartoe recht gaf Jaa*Jezus zelf zal dat op het ftaatlykfte en plechtigfte verklaaren, zoo zichtbaar als dat ooit voor fchepfelen gedaan kan worden, op dat de Geluk-