Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 5 >

nu daar men Leerftellingen in dc Gemeente durft voordragen, welke tot Socinus gevoelen ons zoude den weg baanen: Immers Ja.

Hebben dan eenige onzer Broeders en Zusters in Jesus Christus zig opgemaakt hebben zy zig fchriftelyk, by hunnen Leeraars vervoegt en hunne regtniatige klagten, op eene billyke, op eene befcheidene wyze ingelevert: zoo hebben zy door dit gedrag «iets onbevoegts, niets onbetamelyks gedaan , maar juist dat geene waar toe zy niet alleen geregtigt waren,maar wel op het allerfterkst |verpligt, en door zulks na te lnten . zouden zy zig aan eene ftrafwaardige Misdaad hebben fchuldig gemaakt. (*)

Dan gelyk het door alle tyden heen niet ontbrooken heeft, aan fnooden welke hun die voor de Waarheid epentlyk durven uitkomen, vervolgen en op alle mogelyke wyze te beledigen; zoo moeten ook deze braven dit Ondervinden , en ontwaar worden, dat men hun om hunne pryswaardige handelwys , gaat belas-, teren , beliegen , en met een op een ftapeling van fcheld- en laster-woorden, aanrand; Ja door een Geïchrift 't welk niets, dan fchimpagtige finalen behelst, moeten zy ondervinden, dat men hun zoekt verdagt te maken.

Den Schryver welke ik bedoel,heeft zynGefchrifr, (indien ik het een Gcfchrifc noemen mag) getituieerd,

aanmekkincen en bedenkingen op het Re-

quest; óp welk Request zal ik hier niet by voegen, wyl dit over bekent is. Dan zo grondige Aanmei kingen te maken , in Schelden, Lasteren, Schimpen en Liegen befteat , dan heeft hy zyn werk meesterlyk uitgevoert , wyl hv dit alles heel goed fchynt geleerd te hebben : Dog verftandige , zullen hier aan zeer ligt, de zwakheid van zyne zaak ontdekken- Jm'mers' is fchelden en lasteren over 't Algemeen, het Wapentuig , van hun , welke green billyken tegenweer bieden kunnen. Ook zoo toont onzen field zig

niet

{*) Zie Her over ook den "Christen-Vriend , No. 42. Te Amfterdam, by H'-' T. Hoorn , eeh Werk 't welk wy alle waare Christenen durven aanpryfcen, wyl daar in de zuivere melk des Euangeliums word voorgedragen.

A 3

Sluiten