is toegevoegd aan uw favorieten.

De overëenstemming van de Heilige Schrift met de gezonde reden in de leerstukken [...] aangaande de zonde en de genoegdoening.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

76 Denatuur en het Oogmerk der firaffen.

doet hem nadeel, maar eerst na veele volgende Hagen , die hij uit overhaasting of onkunde in het fpel niet voorzag: en deeze gelijkenis is toch nog zeer zwak, want de gevolgen van den verkeerden • flag in het fchaak-fpel blijven niet jaaren lang uit, gelijk die van de zonde, waarvan fommigen zich nog wel boven dien, in gevalle 'er een toekomend leven is, aan gééne zijde van het graf konden openbaaren. Hoe veelen worden in den ouderdom , of in hunne zoo genoemde beste jaaren de treurige gevolgen van die zonden gewaar, die zij als jongelingen of kinderen pleegden? Nu leert het hun de ondervinding , maar te laat, maar als jongelingen of kinderen dachten zij aan die gevolgen niet, en geloofden hun, welken hen daarvoor waarfchuuwden , hunne ouders, leermeesters, zelfs den arts niet eens. Indien, bij voorbeeld, de jongeling bij de eerde opzetlijke zelfsbevlekking wist, welk eene bijna onweerftaanbaare magt deeze zonde door de gewoonte kan verkrijgen, en tot welk eene buitenfpoorigheid zij kan opklimmen , indien hij wist , dat deeze buitenfpoorigheid hem tot het werklijk genot dier geneugtens, die hij thans onvolkomen nabootst, tot den bijflaap in het huwelijk onbekwaam, en hem ook zeer verachtens waardig kan'-maaken, en dat dezelve boven dit alles hem die krankheden op den hals haaien kan, die Tissot breedvoeriger befchreeven heeft: hij zoude waarfchijnlijk in de eerfte zelfsbevlekking, waaraan men nog het ligfte kan tegenftandbicden, niet bewilligen, dewijl immers de vrees voor meenig ongelijk minder kwaad, bij voorbeeld, van door de ouders of door hun, welken het opzicht over thetn hebben, ontdekt en befchaamd gemaakt of

be-