is toegevoegd aan uw favorieten.

Verklaaring over het Nieuwe Testament.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Euangelium. Hoofdft. III: icu

S>9

haaide, opende Jesus hem eindelyk de oogen, en overtuigde hem, dat hy niet flechts een Propheet was, door Godt gezonden, maar de Mesfias zelf, Naamlyk, gelyk Simon en Nathanacl te vooren, door een openlyk bewys der alweetenheid van Jesus, waren overtuigd geworden, dat hy de Mesfias was, dien men thans moeft verwachten, zoo brengt onze Zaligmaaker thans Nicodemus ook op dien zelfden weggen zegt tot hem: ik weet, wie gy zyt, het is te vergeefs, voor my te willen veinzen; gy zyt de Joodfche Rabbi Nicodemus. Weet gy nu niet,'wat men, in de Joodfche Schooien, aangaande de wedergeboorte, leere, en kunt gy daar uit niet reeds eenigszinsafnecmen, hoe het geen ik, ten^ opzichte der wedergeboorte uit Gods Geeft, gezegd hebbe, moete verftaan worden.

Dat het leerftuk van de wedergeboorte ééne der leerftcllingcn gewee:: is, die men in de Joodfche Schooien onderwees, kan men by Lightfoot (by het derde vers) keren; gelyk ook by Danz, in zyne Difpnt. de Baptismo Profelytorum Judanorum, §.43. by Wolf, in zyne aantekeningen over ons tegenswoordig textvers, en inzonderheid by Seldenüs, lib. IL de Jure naturae gentium juxta difviplinam Hebraeorum cap. 4. ik vindé het niet noodig, my hier by op te houden.

Men hadt het begin van deeze woorden van Jesus niet als eene vraage behooren aan te zien Indien Christus hadt willen zeggen: zyt gy een Leeraar van Israël? zoude men in het Griekfch leezen: 2y £r, ïaVx.»*©-, gelyk Seldenus, door zyn geheugen misleid, deeze woorden , ter aangeweeze plaatze, bl. 159. bybrengt. Dan dewyl men ° ^W**^, de Leeraar, leeft, kan het geenen anderen, clan deezen, zin hebben: Gy zyt de Joodfche Leeraar, de Rabbi, die onder de Jooden wel bekend is. Lightfoot heeft foortgelyk eene plaatze uit den Thalmud bygebracht, in welke* iemand den Rabbi Josua op deeze wyze aanfpreekt.: 'gy zyt immers de Leeraar van Lraê'.

Het woord >$ fcheen hier eene vraage waarfchynlyk te maaken; want het vloeit zeer V/el: zyt gy een 'Leeraar G 2 Dan