is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedachten van Jacobus Hinlópen, predikant te Utrecht, over eenige plaatzen en zaken, in de Heilige Schriften voorkomende

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

438 VERSCHEIDENHEID VAN PAULUS ENZ.

vrucht van het werk eens leeraars, wanneer Christus met zynen geest is. Deze genade hadden zy, in die zware tyden van verleiding en vervolging, zeer noodig, tot bedekking van hun gebrek en zonde, tot verbetering, door de bezoekingen, en tot volftandigheid in den boozen dag: Paulus, de wereld dan zullende verlaten, bevalze te zamen aan de genade.

Uit alle deze opmerkingen, over de verfcheidenheid van Paulus wenfchen en groetenisfen, befluiten wy dan veilig, dat hy de gewoonte van zynen tyd, in het brief fchryven, zoo volgde, dat hy die, tot heilige ftichting, tot vertroosting en verbetering, gebruikte, en zyne woorden zoo fchikte en veranderde, dat hy hen, aan welken hy fchreef, daardoor gewigtige en bemucuigcndc onderrichting gave: waarom wy ook, uit dit zyn doen, niet weinige lesfen voor onszelven verkrygen konnen. Paulus fchreef, door - ingeven van den Heiligen Geest; zyne wenfchen , welke hy, met Amen, bekrachtigde, waren beloften van den Geest, die ons tot onze vertroosting leeren, wat leeraren, en gemeenten, en leden derzelve, naar hunne byzondere behoeften, van de genade, bidden en verwachten mogen, opdat zy gelukkig zyn en waarlyk welvaren.