is toegevoegd aan je favorieten.

De geest der wetten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

# REGISTER

ve teïsdaaden, dog liet het hart aan zigzelve over, zij kon dus leeren $ dat 'er onuitwisbaare misdaaden waren, HL i°7 Heiligfchennis , wat eigentlijkgezegde heiligfchennis is, 1. 5 C n Waar in de ftraf op dezelve behoort te beftaan, ibid. Verborgen heiligfchennis moet door de menfchen niet geftraft, maar aan de wraak van het Opperweezen zelve overgelaaten worden, I. 562. Zie ook 564; I. Verfchriklljke buitenfp'oorigheid, tot welke het bijgeloof iemand kan vervoeren, indien de menschlijke wetten zig belasten , om de verborgen heiligfchennis te ftraffen, I. 563. Volgens het burgerrecht der Romeinen, wierd iemand die eene ongewijde zaak uit eene heilige plaats ftal, alleen wegens dïefftal geftraft, maar volgens het canonieke recht, ook wegens heiligfchennis, III. 224

timdrik de tweede, de wet, bij welke hij een misleide jettge dogter , welke haare zwangerfchap niet aan den rechter had te kennen gegeeven , ter dood veroordeelde, ftrijd tegen ds natuurlijke

zelfsverdediging, IIL za& Hendrik de derde , de onheilen, ! welke hem zijn overgekomen, leveren een onlochenbaar bewijs op * 1 dat een Vorst nimmer zijne cmderdaanenmoet hoonen ,1. 625 Hendrik de agtfte, koning van Engeland, was waarfchijnIijk zijnen dodd fchuldig aart eene al te harde wet, welke hij tegen de misdaad van hoog verraad maakte, L 585. wist zig doormiddel van Gommisfarisfen van zodduige pairs te ontdoen, welke hem niet aanftonden, I. 615. Heeft in Engeland den geest van naarstigheid eit koophandel ingevoerd door het affchaffen van kloosters en hospitaalen, IL 75. Zijne wet , om iemand ter dood te veroordeeien, zonder hem in de tegenwoordigheid van de getuigen te brengen, ftreed tegen de natuurlijke zelfsverdeediging, III. 205. Zijne wet, bij welke hij eene jonge dogter veroordeelde, welke na eenige oneerlijke verkeering trouwde , zonder het alvorens aan den koning aan te brengen, ftreed tegen de verdeediging van de natuurlijke eerbaarheid, III. aot$ «r-