is toegevoegd aan je favorieten.

Leerredenen naer de behoeften van onzen tijd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8a

over den Waren

gefteldheid zekerlijk onze aendachtige overweging en onverdeelde opmerkzaemheid. De woorden van den tekst geven ons daertoe de voortreflijkfte aenleiding.

Paulus werd door den ontijdigen ijver van joodschgezinde leeraren vervolgd, bij de galatifche gemeente inzonderheid gelasterd, terwijl men zijne leer verdacht maekte. Hun oogmerk was , om den Apostel zijne achting bij zijne gemeente te doen verliezen , cn zig in derzelver gunst intedringcn. Daerom zegt hij , vs. 17: zij ijveren niet regt over u ; maer zij willen ons uitfluiten; opdat gij al uw vertrouwen cn al uwe liefde tot hen zoudt wenden. Hierop teekent de Apostel , met weinige , doch zeer nadruklijkc woorden, de natuur des waren en redelijken godsdienstijvers af} als hij zegt: doch in V goede altijd te ijyc rai is goed.

Het komt derhalve in het ijveren op het oogmerk aen, welk men daerbij heeft. Men moet, volgends den regel, door Paulus voorgefchreven, altijd in het goede, of voor het goede, ijveren.

Doch veelligt denkt iemand : wanneer men maer voor den godsdienst ijvert, dan ijvert men altijd voor het goede. Deze üelling kan waer, of ook valsch zijn j en

dit