is toegevoegd aan je favorieten.

Het leven van Paulus den apostel, in kerkelijke redenvoeringen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iio het Leven van

geloovig en ongelukkig denken en handelen veelen niet, die de Goddelyke openbaaring, of tegenspreeken, of tegen derzelver uitdrukkelyke leer, leeven of er geen leven na dit leven, geen opstanding der dooden, geen rechtvaardig oordeel te wagten zy. Moesten deeze niet beschaamd worden, wanneer zyin deHeidensche Schry veren, van eene recht, vaardige vergelding der daaden, en van hel. sche straften leezen, naar den aart der misdaa* den ingericht: hebben de kundigste Heidenen dit uit de eigenschappen van een volmaakt wezen afgeleid? Hoe zullen deeze dan onf-

vlie-

dit schynï my ook toe uit de Heilige en geopenbaarde Schriften zyn oorsprong te hebben, waar van eenige gedeelten, zommigen wyzen onder de Heidenen niet ten eenemaat onbekend schynfc geweest te zyn, dezelve -de. § van het 16. Hoofdstuk van die Lectiones Memorabilés geeft ons eene aanmerkelyke plaats op uit Eusebius van den 1 latomst Amelius', waaruit blykt dat hy het begin van Joannes Euangelie zeer wel verstaan heeft t 'Hy [_ Joannes de Barbaar, zoo als Amelius den « iiuangehst joannes noemt], zegt, dat het woord "m den rang en de waardigheid van een beSinzel ba. " staan hebbe by God, jaa dat het God was door. wien "meteen woord alles gemaakt is; in wien al wat " gemaakt en ieevend is, bestaat elk op zyne wyze "dat dit woord in het lighaam.neergevallen, en met ' vleesch overdekt is, vertoonende eene menschely. « ke gedaante, zoo echter dat het woord intusschen 'de Majesteit van deszelfs natuur ontdekt, en, al»

* "het