Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II

my een* vryen toegang vergunde, tot zyn perfoon en huis. Nog kan ik, aan de vriemlelykheid van. dien grooten Man niet denken, zonder erkentenisfi.

Twee Jaaren daar na b.gaf ik my met hetze/f'e oogmerk naar Pairs. Daar rr.ogt ik, éen Jaar lang, hsoren de leefen, van de , in dien tyd, zoo hroemde Mannen Mj^jsau, Sa2atier en Levret; en wel in '/ byzonder van den Hooggeleerden Heer Louis, wiens edelmoedigheid my, even eens als de Amftcrdarufche Hoogk-craar, eene gemeenzamer verkeert tig met hem vergunde, en myne leerzugt. aanvuurde, door hei meer byzonder onderwys^ 9t »elk hy mv ten zynen huize, te genieten gaf.

Ik vond my in het jongst ver(lrsken Ja ir verrukt, en te geljk verteegen, hoe het ie erkennen, toen die zoo groote Man, my zyn Pourtraic deed toekomen, door eer.en myner Verwanthen , die eerlang naar Holland ftond weeder te keeren , te gelyk met eenen. eigenhandigen Brief, gefchreeven in zoo eenen flyif als een Discipel, bezwaarlyk van eenen zoo grooten Mee fier, zou verwachten, en vooral niet, na een verloop van meer dan dertig jaaren.

Sluiten