Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEGENWOORDIGE EEUW. S3}";

feigenaars der Plantagien, die de hand der Natie vreezen, welke dezelve gelegd heeft op tweeduizend millioenen hunner goederen". (Voorts gaven zy kennis van het voornaame oogmerk hunner zending, 't geen beftond in het verzoeken van het noodig onderwys, en van vva« penen voor de Gekleurden, met betuiging :„ dat „ zy als dan uitmuntende Gemeenebestgezinden „ zullen zyn: dat zy gezwooren hebben vry te

leeven, de Franfche Republiek te onderfteu-j „ nen, den Brit en Spanjaard te verpletteren, in. „ dien zy zich durfden verwonen; eindelyk, dat „ men volkomen ftaat op hunne woorden mogt

maaken".

Dit merkwaardig verzoek wierd door eenige voornaame leden der Conventie ten hoogften goedgekeurd, en ras wierd de vernietiging der Slaverny der zwarten, met algemeene ftemmen, uitgefproken. Vervolgens wierd de Afgezant der gekleurden nochmaal, niet alleen door den Prefident, omhelsd, maar ook door alle de leden der Vergadering. Deeze wet, waar door de vastftelling der Vryheid wierd volmaakt, wierd door een ieder met de grootfte loftuitingen verheven, ja zommige waren met deeze gebeurtenis zo ingenomen, dat zy de tyding van dit Befluit aanftonds met Advysjachten naar de Co. lonien wilden doen overbrengen: denkende niemand

Sluiten