is toegevoegd aan uw favorieten.

Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat van alle volkeren; XXVste deel. Behelzende de beschryving der Vereenigde Nederlanden, en wel in't byzonder van Friesland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van FRIESLAND. 241

van Jongema , Sikkinga en Vryburg of Alba- Westertja. By deeze State tref ik in het Hand-G0* Ichrift van Schotanus de volgende byzonderheden aan, raakende het Hoogadelyk geflagt van Albada, welke ik vertrouw den liefhebberen onzer Friefche Oudheden niet onaangenaam te zullen zyn: „ De State Vryburg alhier was in eigendom van het oude en treffelyke geflagt van Albada, van welk geflagt de Copia van een Document in 't Oud Friesch, by den Heer P. v. Albada 1699 is gecopieert j luidende als volgt :

iBp 35obo prrfoima tïjo *I5oi'ngftemma / ïiua kua pcrfonna tlja $oppmgatoict enöe Hoopte ®a;clt,i5tn aeft $re£tcc / Ipct nnö Duact lumo unö hauDeipu mtp öigfc cpcna brcuc / rjoe Data tcc tüccc fcncrljaiiDam fcljilünalj tni^uaui Dia oerbaren mannen a\$ Ifacc SicurD 5>trfta3ni 2tlbaöa enöc i§. ?ligge Bc£grja 3innen 'SBlbaöa / gebtnie jSvgtetc <&rcuen 3m»en enöe i^aaölingen beu ?lf£tt)tïeplant nep gocöe mljaiö ben l)ter* men bceöen$ als onune Dia üJcpeug toen (inarn uoralbcr^ / iauurgcnj ttjo riugljta t' mogen nies ren enöe brtracl)tcna.- foc ig 't öat De kalina $a r iStfttcö ülibaDa Biööct/ tjjS ^>oensltoitöna bctonnctl) en bctjoget Ijaat ntpp ennraujnn brecf teenna Dia <i3rerf üen ï£ol!aiiDt0 cpiia l)an frtioun en mep fpn oBrcocn jiegcl bcfe^tigoec Dat [jia moggen tljo urpc UiolDa Door. itcp3ec ïiiitïinmgljca euDe lEanö^ljrrcn niera en tïaDe* pa leiuüa m en golDen Biolöa / en Dat mep ioetlpche arffc!)ip cnbe gocD befcljic. Cnöeaectt nep mbalö ucn fpu breücn enöe 5irgclen U)£ êocnplionöna uettunct/ enöc öpauncn wctlpftcn

langljct

III. deel.

Q