is toegevoegd aan uw favorieten.

Hedendaagsche historie, of Tegenwoordige staat van alle volkeren; XXXIIIste deel. Behelzende de beschryving der Vereenigde Nederlanden, en wel in't byzonder van Drenthe.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van DRENT H E. 309

VIERDE AFDEELING.

Over dé Veemvord'wg.

Dac de bovenfte oppervlakte van onzen aardbol, zedert dezelve gevormd wierd, Veele en verbazende veranderingen ondergaan heefci is eene waarheid, die by alle geoefende wereldbefchouwers erkend word. Het is hierom onnodig, en het zoude ook met myn oogmerk, in deze Afdeeling,geenfints liroken, om de verfchynzelen; die deze waarheid middagklaar bewyzen, by malkander te zamelen.

Pythagoras, door ovtoius fprekende ingevoerd, drukt zich, over deze herfchepping y op de volgende wyze uit (#).

Vidi ego , quod fuerat qüondam folidiffïma tellus,

Ejj'e f return : vidi fa&as ex aquore terras :

Et procul a pelago concha jacuè're marirne :

Et vetus inventa ejl in montibus anchora fümmtsi

Qjioclque fuit campus, vallem decurfus aquarum

tecit: et elUvte mans eft deduitus in iequor;

Eque patudofa jiccis humus ar et arenis;

Quoeque fitim tulerant, ftaguuta puludibus nutriënti

Hic fontei Ndtura novos emifit, at illic

Claufit; et antiquis tam malta tretimribus orbis

Flutnina proftliunt; aut exficcata rejidunti

Onze Nedërlandfche ovidius heefc, iri zyne taal, den Romein dus nagezongen.

jj,'K zag dikwyls 't vaste land verkeerd in baare zee;„De zee in 't vaste land; en verre van de reé

„ Ebt'

£0 Ovidius. Metamorph. Lib. 15. vs. 262—5.72*

4k

NatuuK-

LYKP. itlS-

tukiu» efli?»