is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland [...]. Negentiende deel, beginnende in't jaar 1729, en eindigende met het sluiten der vrede van Dresden, in't jaar 1745.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LXXVI.Boek. HISTORIE. 443

„ ften veldtogt; de vermetele zo wel aTsfchaanr ,744>

„ telooze verklearingen, verfpreid op de gren- 1

„ zen des Koningkryks; zo veele verderfelyke „ aanflagen tegen de Kroone van den Koning, „ zynen Meester , en zo veele herhaalde be„ ledigingen hebben zyner Majefteit niet toe„ gelaaten, het verklaaren van den oorlog aan „ deeza twee Mogendheden langer uit te ftel„ len. Zyne Majefteit wil openlyk handelen. „ Hy neemt geen befluit, welk hy niet kan s, bekend ftaan ; maar men moet niet verwag„ ten, dat hy eenig middel, welk , door 't „ Regt desoorlogs, gewettigd is, verwaarloo„ zen zal. Door welk byzonder voorregt zou „ 't den Koning van Groot-Britanje geoorlofd „ zyn, tot op de grenzen van Frankryk te na„ deren, om dezelven aan te tasten , zonder 3, dat de Koning, myn Meester, zig, op gep, lyke wyze, zou mogen gedraagen , ten zys, nen opzigte ? Zyn dan de Bondgenooten 9, der Koninginne van Hongarye geregtigd, „ om die des Keizers aan te tasten, zonder dat „ deezen regt hebben zouden , om het zelfde te doen, omtrent de Bondgenooten der Ko„ ninginne van Hongarye ? En wie moet ge„ agt worden, de Wetten, die de vrede en rust „ der volken bevestigen , te fchenden ; hy , „ die, ongetergd, vyandfchap begint, tegen „ eenen Staat, die met geene Mogendheid in „ openbaaren oorlog is ; of hy , die flegts „ wederwraak oefent ? De trotfe titels, die 't „ Hof van Londen zig aanmaatigt, worden, „ allenzins , door deszelfs gedrag , gelogen„ ftraft. Het geeft zig, alomme, uit, als een 3, befcheimer van de Vryheid der Scheepvaart:

„ en