is toegevoegd aan je favorieten.

De levens van doorluchtige Grieken en Romeinen, onderling vergeleeken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

foo het LEVEN

en die! aanvallen op zynen roem werdén welhaast afgewend en gefluit door hat ge. vaar, 't welk fiallfe uit het Westen kwam beftooken. Want als 'er nu een groot Veldheer vereischt wierd , en men zocht naar eenen ftuurman, die bekwaam was om het fchip van Staat uit zulken zwaaren oorlogsfrorm te redden, was 'er niemand van de aanzienlyke en vermogende familien die moeds genoeg daartoe had , en naar het Confulfchap durfde dingen ; en marius werd 9 fchoon afwezig zynde , tot Conful benoemd (ro). Pas naamelyk was de ivding van het gevangennemen van j ugurtha te Rome gekomen, of 'er verfpreinden zich tevens geruchten van de over» komst der Kimbren en Teutonen. In 'c begin reeds werd het aantal en de magt dier benden ongelooflyk hoog opgegeven, en naderhand echter bevond men , dat het gerucht de zaak nog had verkleind. Want 'er waren in aantogt driemaal honderdduizend

(m) Schoon de zin hier niet zeer twyflelachtig is, fchynt echter de oirfpronkelyke text eenige verbetering te behoeven.