is toegevoegd aan uw favorieten.

De levens van doorluchtige Grieken en Romeinen, onderling vergeleeken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24 het LEVEN

onder de grootte moeilykheden en gevaa. ren, uit den weg te ruimen, dat anderen, misbruik makende van zyn gezach, zich in wellust baadden, en hunne medeburgers m.shandelden. Dit fehynt ook den öpitand aangezet, en het krygsvolk, in het plegen van roof en geweldenary, geheel tomeloos gemaakt te hebben: waarom ook caesar, na zyne terugkomst, aan dolabella h.et gedane vergaf, en , toen hy voor de derdemaal tot Conful verkoren was , niet Antonics, maar lepidus tot zynen ambtgenoot nam. Het huis van pompe. jus werd by openbaare veiling door an, Tonius gekocht; doch toen hy om de kooppenningen gemaand wierd, toonde hy Zich zeer gebelgd, en zeide, dat hy daarom geen deel nam in de Afrikaanfche veldtog. ten van caesar , omdat hy voor zyne voorige treffelyke dienden niet beloond was geworden. Nogthans fehynt het, dat c^sa r hem van zyn flqcht en fchandelyk gedrag merkelyk terug gebragt heeft, door hem zyn ongenoegen over die buitenfpoo, righeden duidelyk te doen zien. Althans zyne vorige losbandigheid vaarwel zeggen, de , gaf hy zich ia 't huweiyk met fut,.

V!a|