Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'Over ROM. Vii: vs. 24. fc,r/r> aal 3

komen verloït was, eri welke hy in derzelver aart, bittere Vruchten, en fchadelyke gevolgen had keren kennen , door de Zielverliehtende genade van den Heiïigen Geelt, berd even daarom in deze klaehte uit. (a) Ik elendig menfcb;!

In de verhandeiinge van deeze korte dóch zaakryke Woorden zuilenwe op twee Hooftzaken wat nader ach: geven.

I. Op den Pcrföon, die hier klagende voorkomt. , II. Op zyne klagte zelve

Zegt «ie Apoftel Petrus, dat'er in de Zendbrieven van zynen geliefden Broeder Panlus., zommige dingen zyn zwaar om ie verftaan , die de ongeleerde en'onvafte £ menfchen ] verdracijen , gelyk ook de andere febrifien , tot hacr oigen'verderf, 2. Pet. lilt vs. t<h Wy

mo-

fd") Dat deze uitroep van den Apoftel een klaehtè is^ Öntkent P. van Hattem rond uit, in zynen Val van 's Werelds Af-God , uitgegeven doórMr. j. Roggeveen, tweede deel , bladz. 553. zeggende, ,, 't is dan zo ver daar. i, van dsan, dat dé Apollel in dit vers,, over zynë

elende ende over zyne dienftbaarheid zöüde hebben gej, klaagt, dat hy God daar en tegert, over zyne verlosfin'. „ ge, ende ever zyne Zaligheid in het 25de vers gedankt

heeft; en by gevolg is het zoo ver daar van daan, dat i, hy ons in dèézc plaatze zich zelvén tot een voorbeeld „ zou hebben geftelc, van zü!k een zugten 'en fteencn i si (nét geene ons, zoo men zich zeiven daar Voor nies t, wagt, niet min wederfpaunig als rampzalig maakt) dak i, hy dris in tegendeel zich zelvén heeft gegeeVeil tot een ,i patroon Van dien zaligen roem des geloovs , die een „ menfeh gelykelyk zalig mRakr én ondurdaanig." De grond van dit heillooze gevoelen is geen ander, als dat een Geloovige, na d»t hy eën Gelovige geworden is, géén acht meer moet nemen op de zonde, en geen berouw of leetwezen over dezelve behoeft te hebben, vermits dit eën bewys zou zyn, dat hy 'noch vleefcbelyk' e,i onder 't verbroken Werkverbond was> gelyk men dit uit het verband van zaaken kan opmaken van Wtfdz. 550 -—— 580.

A ?

Verdeé* ling.

Verklaring van het eertte derf*

Sluiten