is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over de mest-stoffen, en derzelver gebruik tot vrugtbaarmaaking der gronden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OE MEST'SÏÖÏÏBH. Ï3I

weiland, zoo wel als voor koornland. Watt neer dezelve met aarde vermengd is, waartoe de bodem van een' ouden hooi-berg, in welken veel krok gevonden word, inzonderheid dienftig kan zyn, kan men weiland*, met een goed gevolg, daarmeê aanmaaken ; het geen, in het voorjaar, gefchieden moet. V Hoender.drek doet het meeste nut op * kleiachtige koornlanden : doch hy kan op allerlei gronden gebruikt worden.

De drek van paauwen en kalkoenen heeft dezelfde eigenfehappen. Men kan alle die foorten vergaêren en met aarde vermengen; en dezelve zullen dus van veel waarde worden.

De drek van eenden, ganzen, en ander water - gevogelte verfchilt meêr of min van die van 't gevogelte, dat op 't land leeft. De eenden-drek is zeer ryk, maar noch dezelve noch de ganzen-drek is zoo heet, als die van de duiven.

De ganzen - drek is uitmuntend op koornland, en kan op allerlei grond gelegd worden : en, om denzelven dun te fpreiden, moet hy, even als de .andere, met aarde vermengd worden.

Het is zeer waarfchynelyk, dat van deeze zoo wel, als van alle andere aanmaakingen . de grootlte nuttigheid ontftaat uit derzelver gisting, waardoor de grond gebroken en verwarmd word, Dan, de geweldige en fchïe-

h 5 iy-