is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen over de verbeteringe der openbaare [...] Nederduitsche schoolen [...]. Uitgegeven door het Zeeuwsch genootschap der wetenschappen te Vlissingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

242 VERBETERING

ten, grondig kermen. Dan, wat is 'er van deze Vreemdelingen! De meeften hunner kennen wy niet; velen zyn 'er wier zeden en godsdienflige begrippen verre van de onzen verfchillen , andren betoonen zich oploopend en fchynen weinig achting voor hunne opvoedelingen te hebben; ten zy dezen zich in hunne begrippen en gedragingen geheel naer hen in alles ichikken. Zouden wy hier niet een deel van de oorzaken vinden waerom 'er veele van onze Nederlanderen zoo verbasterd zyn ? Dan laten wy hier nog eene andre reden by doen: zyn deze vreemdelingen wel in ftaet om de Kinders dat geen, het welk in die jaren, in die Schooien, behoorde geleerd te worden te onderwyzen ? veelen hunner bezitten geene andre kundigheid dan de tael van hun land; het Schryven en Cyferen, twee zaken voor onze jeugd onontbeerlyk,zyn hun meestal onbekend; de gronden der tale , waer in zy onderwyzen , weeten velen niet, des zou men haest moeten vragen hoe het mogelyk zy, dat zy dus boven onze Nederlanders gekozen worden ? Waerlyk om geene andre oorzaek dan uit een trek om vreemdelingen boven onze eigen Landgenoten voor te ftaen. Eene neiging die door lang beftrydcn, in onze dagen, een weinig fchynt

te