is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen over eenige gewigtige leerstukken van den christelyken godsdienst [...]. Eerste [-vierde] drietal.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ii4 n* Leerrede over

,, hoogst gewigtige leere in het Euangelie'* --—»~ „ zij heeft de naauwfte betrekking op de leere ,, der Zaligheid" — zonder haar, kunnen wij. die niet verftaan, noch er regt mede werkzaam zijn, ter onzer behoudenis. — Volgens dezelve toch, geeft de Vader zijnen eeniggeboren' Zoon ter verzoeninge onzer zonden. De Zoon, vereenigt zig op het naauwst met den mensch J. C. en zoo geeft hij zig voor ons' over in den dood, en verlost ons van het verderf, en brengt ons weder tot God. De H. Geest, word in onze harten gezonden, om ons te verlichten , te verbeteren , en het beeld van God in ons te herftellen.— Hoe kunnen wij dit geloven, ons daar aan toe vertrouwen, daar om bidden, zonder de erkendtcnis, dat Vader, Zoon en Geest, bezitters zijn var* eene Goddelijke hoogheid en een Goddelijk vermogen ? — Maar ook , ,, zij bevordert de waare „ deugd, de dankbare godvrugt die het Christen-'

„ dom voorfchrijft." Zij leert de liefde des

Vaders, de genade des Zoons, de gemeenfchap des H. Geestes, betamenlijk beantwoorden; den Vader kinderlijk te vreezen, in den Zoon te geloven en Hem als den Vader te eeren, en ons door den Geest te laten leiden; en zoo waardiglijk te wandelen wat ons van Hun ter verlosfinge gefchon-

ken is. ,, Het is dan, hoe onbegrijpelijk

„ ook, eene leere, die noodzakelijk van ons moet ,, omhelsd worden, willen wij Christelijk deugd„ zaara leven, en zalig zijn." Daar te boven,

„ wij