is toegevoegd aan uw favorieten.

Gebeden der Portugeesche jooden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor het Nieuwejaarsfeest. 235

4. Hoor, o Israël! de HEERE is onze God, TJeutnVl. de HEERE is Een.

Onze en onzer vaderen God! regeer over de gantfche Waereld door Uwe Eer; verhef U over 't gantfche Aardryk met Uwen Roem, en doe den luister Uws Alvermogens over alle de bewooneren Uwer Waereld fchynen, op dat al het gefchapene bewust zy dat Gy het gefchapen, en al het gevormde dat Gy het gevormt hebt; ja dat al wat leeven ademt uitroepe: de HEERE God Israëls heeft geregeert, en Zyne Heerfchappy is over het Al uitgeftrekt.

Heilig ons doqr Uwe Geboden, fchenk ons een aandeel in Uwe Wet, verzadig ons door Uw Heil, verheug onze zielen door Uwe verlosfing cn zuiver ons hert op dat wy U met waarheid mogen dienen; daar Gy , 6 HEERE! de God der Waarheid zyt, en Uw woord, ó Oppervorst! waarachtig en voor eeuwig beftendig is. Gezegent zyt Gy , ó HEERE, Oppervorst over de gantfche Aarde! Gy, die £den Sabbat,3 Israël en den dag van Geheugenisfe heiligt.

By het herhaaten van de Moesfaph worden de volgende klanken geblaazen.

rrwi rhun rrnrh