is toegevoegd aan je favorieten.

Gebeden der Portugeesche jooden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor het Nieuwejaarsfeest. 239

60. Ik zal Myn verbond, met u in de dagen uwer jeugd aangegaan, indachtig blyven, en met u een eeuwigduurende verbintenis ftaaven.

Wyder is vermeld:

20. Is Ephraim Myniet een dierbaaren zoon ? is hy het kind Myner geneuchte niet? want daar Ik van hem fpreek zal Ik hem hoe langs hoe meer indachtig zyn; daar om ben Ik innerlyk met hem begaan :ja Ik zal voorzeker barmhertigheid over hem oeffenen; dit is het woord des HEEREN.

nby* * • ■ • wrfc

Onze en onzer vaderen God! dat op

(des Sabbats

deezen Rustdag en)

deezen dag van Geheugenisfe, dees heerlyken dag van heilige faamenroepinge, onze gedachtenisfe, die onzer voorouderen, die van Uwe Stad Jerufalem, die des Gezalfden de zoone Davids Uwen dienaar, en .die van Uw volk Israël tot heil, genade, en goedertierenheid voor U genaaken, voor U verfchynen en voor U welgevallig mogen zyn. Almogend Opperweezen ! gedenk ons op dees dag ten goede, bezoek ons met zegening en begunstig ons met een voorfpoedig leeven, en met het woord vaö heil en Barmhertigheid. 6 Weldoenende en Genadebewyzende Schepper! erbarm U onzer, behandel ons met medelyden en verlos ons: daar onze hoop alleen op U gevestigt is.

Ezecfa; XVL

Jen