is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1953, no. 199-300, 01-01-1953

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

230

WET van 17 April 1953, houdende vaststelling van het Zesde Hoofdstuk der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1953. (Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.)

Wil JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz.., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 126 der Grondwet de algemene begroting van de uitgaven des Rijks door de wet moeten worden vastgesteld en dat de inrichting dier begrotingen moet geschieden met inachtneming van de bepalingen der Comptabiliteitswet (Stb. 1927, no. 259);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

Het Vide hoofdstuk der begroting van uitgaven des Rijks voor het dienstjaar 1953, betreffende het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, wordt vastgesteld als volgt:

TITEL A. GEWONE DIENST.....f 493 983 509 TITEL B. BUITENGEWONE DIENST: I UITGAVEN VAN AFLOPEND KARAKTER . . 2 500 000 II KAPITAALSUITGAVEN........... 22 234 483 TITEL A. GEWONE DIENST.........f 493 983 509 AFDELINGEN: I MINISTERIE................ 42 147 650 II LAGER ONDERWIJS........... 247 589 409 III VOORBEREIDEND HOGER EN MIDDELBAAR ONDERWIJS............ 41 323 285 IV NIJVERHEIDSONDERWIJS........ 61 715 624 V HOGER ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN 49 963 465 VI OUDHEIDKUNDE EN NATUURBESCHERMING ................... 10 435 572 VII KUNSTEN................ 4 894 235 VIII RADIO, TELEVISIE EN PERS....... 20 997 580 IX VORMING BUITEN SCHOOLVERBAND . . 9 127 245 X BUITENLANDSE BETREKKINGEN .... 5 789 444 AFDELING I. MINISTERIE........ 42 147 650 Onderafdeling I. ALGEMENE LEIDING . . 1841064 Artikel 1 Minister.................. 25 773 2 Staatssecretaris............... 21 300 3 Personeelsuitgaven.............. 54 091 4 Uitgaven voor onderwijstentoonstellingen en kosten verbonden aan het verzamelen en vervaardigen van tentoonstellingsmateriaal........... 1 000 5 Subsidiën en verdere uitgaven voor te houden wetenschappelijke conferenties, congressen en cursussen in binnen- en buitenland........... 60 000 •> Bijdrage aan Hoofdstuk III der Rijksbegroling in het subsidie aan het Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam............ 40 000

7 Bijdragen aan onderwijsorganisaties ten behoeve van paedagogisch-didactische- en applicatiecursussen................... 185 000 8 Bijdragen in de kosten van productie en distributie van onderwijsfilms.............. 170 000 9 Uitbetaling aan de gemeenten van de kosten, voortvloeiende uit de wet van 7 December 1934, Stb. 642, tot bescherming van leerlingen tegen de gevolgen van besmettelijke ziekten van personeel en kwekelingen van inrichtingen van onderwijs..... 7 000 10 Uitbetaling aan besturen van bijzondere scholen van de kosten voortvloeiende uit de wet van 7 December 1934, Stb. 642, tot bescherming van leerlingen tegen de gevolgen van besmettelijke ziekten van personeel en kwekelingen van inrichtingen van onderwijs ................. 5 000 11 Commissie van advies en toezicht inzake Rijksstudietoelagen ................ 2 900 12 Rijksstudietoelagen.............. 675 000 13 Rijksstudietoelagen aan gedemobiliseerde militairen ingevolge het bepaalde in art. 11 van het Besluit Demobilisatievoorzieningen 1948 ........ 500 000 14 Bijdragen in de kosten verbonden aan het bezoeken van scholen voor uitgebreid lager onderwijs, lager nijverheidsonderwijs en voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs aan de vaste wal door leerlingen, woonachtig op Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Vlieland........... 15 000 15 Instituten tot bevordering van zang- en muziekonderwijs ................... 60 000 16 Adviescommissies ter uitvoering van de Spellingswet 6 000 17 Commissie inzake de bestudering van de toekomstmogelijkheden der Nederlandse jeugd..... 8 000 18 Kosten van de Rijkscommissie inzake overlading in het onderwijs............... 5 000 Onderafdeling II. ADMINISTRATIEVE EN HULP AFDELINGEN VAN HET MINISTERIE 1 287 624 19 Personeelsuitgaven.............. 1 287 624 Onderafdeling III. UITGAVEN VAN ALGEMENE AARD VAN HET MINISTERIE. . .__ 684 540 20 Algemene en specifieke uitgaven........ 567 400 21 Representatiekosten............. 15 000 22 Bijdrage aan Hoofdstuk VU B der Rijksbegroting in de kosten van verzekering van ambtenaren bij het reizen per vliegtuig, ingevolge het Koninklijk besluit van 15 Juni 1948, Stb. I 240 ..... 140 23 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing .................. 80 000 24 Onderwijsverslagen.............. 12 000 25 Ambtstoelagen voor zover niet elders genoemd . . Memorie 25bis Bijdrage aan de Stichting Personeelsfonds van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen .................. 10 000 Onderafdeling IV. ONDERWIJSRAAD ... 34 922 26 Personeelsuitgaven.............. 19 712 27 Algemene uitgaven............. 14 360 28 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing .................. 850