is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1953, no. 301-399, 01-01-1953

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. De in het tweede lid onder a bedoelde gebouwen of gedeelten van gebouwen alsmede de onder c bedoelde lokalititen dienen zoveel mogelijk voorzien te zijn van een telefoonaansluiting.

Artikel 21. In geval van collectieve inkwartiering worden de in arrest gestelde militairen ondergebracht in bestaande arrestantenlokalen.

Artikel 22. 1. Indien voor de legering gebruik gemaakt wordt van tenten of slaapzakken, worden daarvoor geschikte terreinen beschikbaar gesteld.

2. Bij voorkeur worden bestaande kampeerterreinen beschikbaar gesteld, voorzover daardoor het gebruik door burgers niet in ernstige mate wordt geschaad.

3. De artikelen 18 en 19 zijn alsdan van overeenkomstige toepassing.

Artikel 23. Voor de stalling van paarden dient beschikbaar te worden gesteld een ruimte van tenminste 1.50 m breedte en 3 m lengte per paard in stallen of daartoe geschikte gebouwen.

Paragraaf 3

Geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden, welke gevaar opleveren voor de uit- of inwendige veiligheid van de Staat

Artikel 24. In geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden, welke gevaar opleveren voor de uit- of inwendige veiligheid van de Staat, dienen boven de verstrekkingen genoemd in de vorige paragraaf ten behoeve van de collectief ingekwartierde militairen nog verschaft te worden:

a. dekens, handdoeken en zeep;

b. lokalen geschikt tot het geven van theorie en voor ontspanning, voorzien van tafels en stoelen of banken;

c. gymnastieklokalen, bad- en zweminrichtingen en terreinen voor exercitie en beoefenen van sport gedurende tijdsruimten per week, door de commandant in overeenstemming met de burgemeester te bepalen;

d. daartoe geschikte gebouwen of gedeelten van gebouwen voor het inrichten van een ziekenverblijf, met het nodige meubilair en inventaris;

e. lokalen geschikt tot het onderbrengen van arrestanten.

Artikel 25. 1. De burgemeester doet aan de gebouwen en terreinen, bedoeld in deze afdeling, voorzieningen treffen welke door de commandant in verband met het gebruik nodig worden geoordeeld.

2. Het gestelde in het eerste lid laat onverlet de bevoegdheid van de commandant zelf de nodige voorzieningen te treffen.

Artikel 26. 1 . Ter voorziening in de behoeften aan onderhoud en herstel van materieel, kleding en uitrusting kan het met voorrang verrichten van onderhouds- en herstelwerkzaamheden gevorderd worden.

2- Indien door toepassing van het voorgaande lid aan de militaire behoeften niet voldoende kan worden tegemoet gekomen, kunnen gebouwen met daarin aanwezige machines en gereedschappen, reparatiematerialen, onderdelen en onderhoudsmiddelen gevorderd worden.

3. De verstrekkingen, bedoeld in dit artikel, worden zoveel mogelijk gevorderd van hen die uit hoofde van hun beroep of bedrijf daaraan het beste kunnen voldoen.

Artikel 27. De commandant kan boven de verstrekkingen omschreven in dit hoofdstuk, doch binnen de grenzen bij artikel 3 der wet bepaald, nog meer verstrekkingen vorderen of aanvragen, welke hij nodig oordeelt ter voorziening in de behoeften aan inkwartiering en onderhoud.

AFDELING 4

Voeding

Artikel 28. Voor de voeding van militairen dienen te worden verschaft:

a. bereide spijzen en dranken;

h. grondstoffen en onbereide spijzen en dranken;

c. gereedschappen en middelen tot het bereiden en nuttigen van spijzen en dranken.

Artikel 29. 1. De onder a van het vorige artikel bedoelde verstrekking houdt in dat per dag verschaft worden drie maaltijden, waaronder tenminste een warme maaltijd.

2. Indien de in het vorige lid bedoelde verstrekking niet bij minnelijke schikking kan worden geregeld, kan zij zich per militair en per dag ten hoogste uitstrekken tot:

500 gram brood 40 gram vleeswaren 40 gram kaas 40 gram zoet broodbeleg 75 gram margarine, vet of spijsolie 800 gram aardappelen of 150 gram peulvruchten 300 gram groente, zo mogelijk vers 100 gram vlees zonder been, of mager spek, of twee eieren 30 gram grutterswaren 9 gram koffie 2 gram thee 500 gram melk 50 gram suiker 15 gram zout.

3. De verschaffing van de onder b van het vorige artikel bedoelde verstrekking kan zich per militair en per dag ten hoogste uitstrekken tot hoeveelheden, welke gelijk, dan wel gelijkwaardig zijn aan de in het vorige lid genoemde.

Artikel 30. De onder c van artikel 28 bedoelde verstrekking houdt in het beschikbaarstellen van keukens, brandstoffen, kook-, bak- en braadtoestellen, pannen en overige keukengereedschappen, alsmede borden, lepels, vorken, messen en drinkglazen of bekers.

Artikel 31. Zonodig worden terreinen tot het plaatsen van veldkeukens beschikbaar gesteld, alsmede gereedschappen en materialen voor het inrichten van zodanige keukens.

AFDELING 5

Het register

Artikel 32. Het register, bedoeld in artikel 20 der wet, bevat een globale opsomming van gebouwen of gedeelten van gebouwen, welke voor de doeleinden, genoemd in de tweede paragraaf van de derde afdeling van dit hoofdstuk, geschikt zijn of met eenvoudige middelen geschikt te maken zijn en welke, zonder in ernstige mate aan het doel waarvoor het gebouw bestemd is afbreuk te doen, voor de hiervoren bedoelde doeleinden gebruikt kunnen worden, met aanduiding van:

a. de namen en adressen van de inwoners die de beschikking hebben over deze gebouwen of gedeelten van gebouwen;

b. de geschatte vloeroppervlakten van de gebouwen of de gedeelten van gebouwen.

Artikel 33. Burgemeester en wethouders maken een schatting van het maximum aantal militairen, dat in de gemeente collectief ingekwartierd kan worden.

Artikel 34. Burgemeester en wethouders nemen in het register een aantal kamers op, waarin individuele inkwartiering kan plaats hebben, onder vermelding van de namen en adressen van de inwoners die de beschikking hebben over die kamers, met dien verstande dat het aantal militairen, dat individueel ingekwartierd kan worden, zo mogelijk een twintigste bedraagt van het krachtens het voorgaande artikel geschatte aantal militairen, dat collectief ingekwartierd kan worden.