is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 501-549, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel bij 116 Uitgaven in het kader van de Interim Rijksbijdrageregeling vrijwilligers jeugd- en jongerenwerk wordt verminderd met 117 Subsidies aan Raden voor jeugd- en jongerenwerk wordt verhoogd met 192 300 Onderafdeling III. Volksontwikkeling 121 Kosten verbonden aan het uitvoeren van de Wet op het openbare bibliotheekwerk (Stb. 1975, 118) wordt verminderd met 123 Subsidies voor volksontwikkelingswerk wordt verminderd met 124 Subsidies aan organisaties en instellingen op het gebied van de amateuristische kunstbeoefening en de volkscultuur wordt verhoogd met 641 000 125 Subsidies aan instellingen en organisaties, die de vrijetijdsbesteding bevorderen wordt verhoogd met 11 500 126 Experimenten op het gebied van de volksontwikkeling wordt verminderd met Onderafdeling IV. Bijzonder jeugdwerk in internaatsverband 129 Personeelsuitgaven wordt verhoogd met 130 Materiële uitgaven wordt verhoogd met 131 Kosten van de Commissie van overleg wordt verminderd met Onderafdeling VI. Natuurbehoud en openluchtrecreatie 137 Personeelsuitgaven Natuurbeschermingsraad wordt verminderd met 138 Materiële uitgaven Natuurbeschermingsraad wordt verhoogd met 40 000 139 Subsidies en andere uitgaven ten behoeve van de aankoop van natuurreservaten en van investeringen daarin, waarop — voor zoveel mogelijk — in mindering worden gebracht de ontvangsten ter zake van terugbetalingen, verkoop of anderszins, alsmede de kosten van de ontsluiting van de natuurreservaten van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk wordt verhoogd met 1 702 300 140 Bijdragen aan hoofdstuk XIV van de rijksbegroting voor de kosten van het Staatsbosbeheer ten behoeve van de natuurbescherming wordt verhoogd met 1 179 800 142 Subsidies voor de kosten van rente en aflossing van leningen ten behoeve van organisaties werkzaam op het gebied van de natuurbescherming voor de aankoop van natuurreservaten, waarop in mindering worden gebracht de ontvangsten ter zake van betalingen, gedaan op grond van door andere publiekrechtelijke lichamen gegeven sub-garanties wordt verminderd met 143 Uitkeringen en schadevergoedingen in het belang van de natuurbescherming wordt verminderd met 144 Subsidies en andere uitgaven ten behoeve van de natuurbescherming wordt verminderd met Artikel 147 wordt gelezen: 147 Su bsidies en andere uitgaven ten behoeve van voorzieningen voor openluchtrecreatie ten algemenen nutte Maximum van de verplichtingen die in 1976zullen worden aangegaan, voor zover deze ten laste van latere dienstjaren tot uitgaven zullen leiden f 46 000 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 van de Comptabiliteitswet (Stb. 1927, 259) tot een maximum van f 68 000 000 terwijl het artikel wordt verminderd met 150 Voorzieningen voor de openluchtrecreatie ten algemenen nutte in de woonomgeving wordt verminderd met 152 Bijdragen aan particulieren wier terreinen voor het publiek zijn toegankelijk gesteld wordt verminderd met Artikel 153 wordt gelezen: 153 Subsidies aan instellingen en organisaties, die de openluchtrecreatie bevorderen en overige uitgaven 2 371 000 waarvan komt ten laste van hoofdstuk XV 174 000 zodat wordt uitgetrokken 2 197 000 waardoor het artikel wordt verminderd met 440 000 65 000 435 200 60 500 147 200 99 400 46 400 130 000 24 7 000 160 000 999 000 225 000 71 700 600 000 561 000