is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 501-550, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ARTIKEL III

Artikel 2, eerste lid, onder b, van het Mayonaise- en slasausbesluit (Warenwet) (Stb. 1971,782) 3 wordt gelezen:

«b. het gehalte aan erucazuur en zijn isomeren mag niet hoger zijn dan 6,5%, met dien verstande dat het gehalte aan erucazuur niet hoger mag zijn dan 5%, een en ander berekend op het totale gehalte aan vetzuren in de vetfase.».

ARTIKEL IV

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de bijbehorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Porto Ercole, 16 augustus 1979

Juliana

De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, L. Ginjaar

De Minister van Landbouw en Visserij,

Van der Stee

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Th. M. Hazekamp

Uitgegeven de zevenentwintigste september 1979

De Minister van Justitie, J. de Ruiter

1 Laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 6 juni 1979, Stb.336. 2 Laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 27 april 1976, Stb. 262. 3 Laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 10 maart 1979, Stb. 177.