is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 652-680, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vorige volzin bedoelde overeenkomst van levensverzekering vergelijkbaar is of kan worden geacht met de verzekering, welke door of voor betrokkene op grond van de Ouderdomswet 1919 was gesloten, verleent de particuliere levensverzekeraar de in de vorige volzin bedoelde medewerking zonder enige vorm van selectie.

2. Indien en voor zover een afkoopsom als bedoeld in het vorige lid, betrekking heeft op een door een werkgever ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2, eerste lid, van de Pensioen- en spaarfondsenwet gesloten verzekering, moet de in het vorige lid bedoelde verzekeringsovereenkomst voldoen aan de krachtens het vierde lid, onder B, van genoemd artikel vastgestelde algemene eisen. 3. Het bepaalde in het eerste lid vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van de verzekerde, die op of na 1 januari 1980 recht verkrijgt op een afkoopsom ingevolge artikel 5, eerste lid, in verband met een verzekerde ouderdomsrente van meer dan f 30,- per maand op grond van een tegen bruto-premies gesloten verzekering, mits die verzekerde uiterlijk een maand vóór het bereiken van de rentegerechtigde leeftijd aan de Sociale Verzekeringsbank de wens te kennen heeft gegeven, dat die afkoopsom wordt overgedragen aan een particuliere levensverzekeraar.

Artikel 7g

De in artikel 7e, eerste lid, bedoelde overdracht van de afkoopsom wordt gedaan aan een daartoe door Onze Minister aangewezen particuliere levensverzekeraar. Op grond van het bepaalde in de vorige volzin kan slechts worden aangewezen een onderneming tot het uitoefenen van het levensverzekeringbedrijf, in het bezit van de verklaring als bedoeld in artikel 18 van de Wet op het Levensverzekering bedrijf (Stb. 1922,716), die zich bereid heeft verklaard mede te werken aan de uitvoering van de artikelen 7e en 7f.

Artikel 7h

Indien twee of meer particuliere levensverzekeraars zich onderling hebben verbonden om gezamenlijk mede te werken aan de uitvoering van de artikelen 7e en 7f kan de afkoopsom worden overgedragen aan een door hen aangewezen vertegenwoordiger met rechtspersoonlijkheid en wordt ieder van hen geacht aan de in artikel 7f, eerste en derde lid, bedoelde verplichtingen te voldoen door de totstandkoming van een overeenkomst van levensverzekering als bedoeld in artikel 7f, eerste of derde lid, overeenkomstig die verbintenis.

Artikel 7i

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regelen worden gesteld ter uitvoering van het bepaalde in de artikelen 7e, 7f, 7g en 7h.

Artikel 7j

De afkoopsommen ingevolge artikel 7c, alsmede de aan de uitvoering van de artikelen 7c, 7d en 7e verbonden administratiekosten, komen ten laste van het Ouderdomsfonds B.

F. Boven artikel 8 wordt een opschrift geplaatst, luidende: § 5. Beslag en beroep G. In artikel 8 wordt «de in deze paragraaf bedoelde afkoopsommen» vet' vangen door: de in deze wet bedoelde afkoopsommen.