is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1860, 1860

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zegel r egt.

VRIJSTELLINGEN.

Scheeps-journalen der schippers; zeebrieven en Turkschc paspoorten; registers van ondernemingen en veren van middelen van vervoer te water en te land; koopmans.-boeken , voorgeschreven hij het Wetboek van Koophandel en die gehouden worden ter voldoening aan de wetten op ’s Rijks belastingen; logementhouderslijsten; quitantien, niet meer dan ƒlO bedragende, en niet op rekening van hooger bedrag zijnde; coupons en dividend-hewijzen; kassiers-brief)es, niet aan order of toonder afgegeven, vrachtlijsten, vrachtbrieven en cognossementen; wisselbrieven enz,, inde overzeesche bezittingen van het Rijk opgemaakt en aldaar van zegel voorzien; catalogussen, mits niet voor openbare verkoopingen gedrukt: muziekwerken ; prospectussen van boekwerken; tijdschriften voor kunsten en wetenschappen, slechts eens inde maand uitkomende , en minstens twee vellen druks beslaande; berigten inden vorm van brieven, mits verzegeld en voorzien van adres aan wie dezelve gerigt zijn; drukwerk, waarvan bet papier niet meer dan 2 vierkante palmen oppervlakte beeft, mits geene couranten of nieuwspapieren zijnde, die zonder uitzondering , aan bet zegclregt voor gedrukte stukken, hierboven opgegeven, onderworpen zijn;—■ uit de-band-te-huur- of tekoop-stellingen (gedrukte) , aangeslagen op het pand. Bij wisselbrieven, huur-cedullen , beleeningen, zal aan het zeo-el, ongezegeld papier mogen worden aangebecht, wanneer het zegel papier te klein is voor het geschrift. Zegels verkoopen of uitgeven mag niemand doen, die daartoe door het departement van l'inantien niet gcmagtigd is. Boete ƒ75.- en verbeurte der zegels.

135